مستاجر

مستاجر یعنی زندگی در ناامنی!

مستاجر یعنی اثاث کشی و نابود شدن قریب به بیش از نیمی از وسایل و گم شدن و ...

مستاجر یعنی لوله های گرفته و سقف چیکه کننده و خونه چرک و کثیف و.... بعد از یکی دوماه تازه صاحب خونه قصد کنن منزلشون در معرض فروش بزارن و راه به راه مشتری بیاد و تو خونه گردش کنه و مستاجر خون خونشو بخوره...

مستاجر یعنی چشم بهم زدنی دادن اجاره ماهیانه و صاحب خانه بی انصافی که رحم به دلش نباشه و سر موعد نشده خبر بده منتظر اجاره هست!

مستاجر یعنی هراس از اینکه با پول پیش امسال میتونه سال دیگه نصف نه که ربع خونه الانش اجاره کنه!

مستاجر و مصائب بی شمار...

صاحبان خونه کاش کمی منصف بودن و انچه برای خودشون و خانوادشون نمیخواستن برای مستاجر هم نخوان و فکر نکنن دادن یه خونه به مستاجر یعنی ترحم و ببخشش چون دارن پول خون پدر زنده و مردشون میگیرن و همین صاحب خونه ها هستن که نمیزارن مستاجر خونه دار بشه حتی بعد از سالیان دراز...

/ 0 نظر / 25 بازدید