سرگذشت...

سرگذشت ان قلمی که ننویسد و ان کاغذی که فدای نوشتن قلم نشود چه خواهد شد؟حتما میمانند به یادگار تا نسلی دگر از انان بهره برد...اما تنها برای ثبت چیزی!

سرگذشت قلم و کاغذی که استفاده میشود چه میشود؟اری بار دگر یادگاریست برای نسلی دگر با این تفاوت که اندیشه ای سخنی یا که نه نقشی را برای ان نسل به یادگار میبرد و شاید باعث تحولی یا تغییری شود...

باور کن تو نیز سخنی داری که به یادگار نسلی پس از خود بگذاری...

گاه باید خنده ها و اشکها و اندیشه ها را بر تکیه ای کاغذ به یادگار بگذاری شاید و تنها شاید روزی کسی در جایی پس از تو ان را بیابد و اشکش مبدل به خنده و خنده اش مبدل به اندیشه و اندیشه اش مبدل به باور گردد...این را بدان این تنها شایدیست شاید و تنها شاید...برای شایدهایت نقش بزن گذر ایام را...

از ما چه خواهد ماند برای فرزندان و نسلها پس از ما؟نقشها و نوشتها!!!

/ 1 نظر / 18 بازدید
مامان گیسو

سلام دوست گلم خوبی ؟ نوشته هات بوی غم می ده خدا کنه دلت پر از شادی باشه بوسسسسس