سیلیم

سیلام

مدتی هست مشکلی حاد برام ایجاد شده و روز به روز داره برام حادتر میشه اساسی محتاجم به دعا دیگه کم کم دارم طاقتم را از دست میدم...گریه

از طرفی حجم و تاریخ نافرم امتحانات پارک نابودم کرده...

اما هنوز زندمچشمک

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
يك دانشجوي پزشكي

چی شده نار؟[نگران]

موشی

پارک نابودت کرده؟[نیشخند]عجب

موشی

چی شده حالا؟میترکیدی بگی؟

Pedram3000

اوی نبینم مایوس باشیا !!! من می خوام همش جنگنده و قدرتمند باشی و گر نه کی می تونه باشه ؟