چند روز

ما برگشتیم به رینگ اما نه اون بازیگوش 3 سال پیش که از در و دیوار بالا میرفت!!

گاهی میرم تو جایگاه تماشا میشینم و به بچه ها نگاه میکنم که چه با نشاط هستن و با انرژی...

اخه من چم شده!؟

چه ارزشی داره؟چمه که اینقدر ضعیف شدم و ضعفم نشون میدم!!!
نوچ من اون بازیگوشی نیستم که واسه بردش زمین و زمان درهم ادغام میکرد و صداش کران تا کران به لرزه در میاورد!!!

اره من ضعف نشون دادم!که حق به جانب شده!!!

/ 3 نظر / 14 بازدید
پدرام

بازیگوش باید خودش بخواد اگه خودش بخواد میشه مون بازیگوش چندین سال پیش !

فرهاد

پس خجالت بکش و به خودت بیا! البته همین هم قدم مثبیته[چشمک]